Kaderrichtlijn Mariene Strategie 

De Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) heeft tot doel het beschermen en herstellen van de Europese zeeën en oceanen en duurzaam gebruik te bevorderen. De KRM verplicht elke Europese lidstaat tot het vaststellen van een mariene strategie. Deze strategie moet gericht zijn op bescherming, behoud en herstel van het mariene milieu (een goede milieutoestand) waarbij tevens een duurzaam gebruik van de Noordzee wordt gegarandeerd. De lidstaten moeten de nodige maatregelen treffen om in hun mariene wateren deze ambitie te bereiken. Het Programma Schone Stranden is onderdeel van de Nederlandse strategie om te zorgen voor schonere stranden en minder afval in zee.

Meer info over de KRM kun je hier vinden: Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie – Noordzeeloket

Wil je wat meer weten over zwerfafval in zee? Dan is er ook een korte video over de KRM van Rijkswaterstaat: Afval in zee: werk er niet aan mee – YouTube