In het najaar van 2017 is de regiegroep samengekomen in het Groene Woud op het Brabantse platteland. Op deze dag werden de resultaten van de Workshop Green Deal Schone Stranden besproken en ingezet tot planvorming voor 2018. De belangrijkste uitkomsten hiervan leest u in onderstaand verslag.


Effectieve monitoring en terugkoppeling

Monitoring scoorde laag tijdens de workshop. Echter is monitoring belangrijk voor bewustwording onderbouwing en voortgang. Terugkoppeling van resultaten zou gewaardeerd worden en er is winst te behalen in het combineren van bestaande data. Ook strandpaviljoenhouders hebben interesse in deelname bij monitoring. In het begin van 2018 zal de regiegroep zich daarom buigen over de mogelijkheden om het verzamelen van gegevens, analyse van data en terugkoppeling van monitoring efficiënter in te richten.

Voor het verzamelen van gegevens is het goed om aan te sluiten bij bestaande systemen die iedereen kan gebruiken. Het gaat hierbij om een koppeling van gegevens van de Boskalis Beach Cleanup, Schoonste Stranden Verkiezing, (ANWB monitoring), en wellicht de Paviljoenverkiezing. Daarnaast bieden paviljoenhouders kansen. Green Key en Blauwe Vlag locaties worden twee keer per jaar bezocht waarbij ook monitoring toegepast zou kunnen worden. Ook zou er gedacht kunnen worden om te monitoren op de top 5 gevonden items.

De analyse van data zou in het meest ideale geval gebeuren op een centraal punt. Momenteel werkt Stichting de Noordzee aan een monitoringsrapport over de tellingen waarbij ook beschreven zal worden wat er gebeurt en hoe we hier met de betrokken partijen consistent mee door kunnen gaan.

Belangrijk punt van aandacht is vervolgens de terugkoppeling van resultaten. De laatste jaren hebben monitoringsrapporten vooral bij beleidsmakers gelegen, maar ook voor andere partijen is deze informatie relevant. Er is vooral meer te doen met de resultaten door betere terugkoppeling naar alle partners van de Green Deal Schone Stranden. Tijdens de Brede Bijeenkomst Green Deal Schone Stranden zal er daarom extra aandacht worden besteed aan het terugkoppelen en aflezen van monitoringsgegevens.

Afstemming tussen initiatieven

Activiteiten van vrijwilligers worden gewaardeerd en ondersteuning vanuit de Green Deal wordt gezien als erkenning. Wel ontstaat verwarring door de veelvoud aan initiatieven. Het algemene publiek vinden grondstofjutters, juttersgeluk, de Boskalis Beach Cleanup en Supporter van Schoon namelijk hetzelfde. De regiegroep heeft daarom besloten om vrijwilligersinitiatieven en organisaties te laten samen komen om te bespreken wat ze gaan doen in 2018.

Ook wordt er momenteel gewerkt aan het samenstellen van een strandkalender voor 2018 waarin 24 partners een pagina zullen krijgen. Dit vormt de eerste aanzet tot afstemming van initiatieven. Vervolgens kan de website een platform zijn waarbij continue strand gerelateerde activiteiten worden aangekondigd en promoot.

Thematische aanpak en meer follow up

Netwerkbijeenkomsten worden zeer gewaardeerd als instrument voor kennisuitwisseling. Echter bestaat wel de wens tot meer follow-up. Dit kan in de vorm van vervolgafspraken, maar ook meer terugkoppeling. Binnen het bestaande programma werken we al volgens een jaarlijkse cyclus waarbij terugkoppeling plaatsvind; er is input bij de verkiezingen, plannen worden gepresenteerd in een brede bijeenkomst in de winter en vervolgens worden projecten gestart tijdens de strandbeheerdersdagen.

De regiegroep zou echter graag ook toewerken naar een systeem waarbij onderwerpen actief aan worden gepakt. Er liggen namelijk kansen voor een thematische aanpak waarbij specifieke problemen aangepakt worden en gepresenteerd wordt hoe die problemen opgelost kunnen worden. Men kan hierbij denken aan een aanpak voor paraffine, ballonnen en verwaaibaarafval; thema’s die langs de hele kust spelen.

We nodigen u daarom uit om naast de gebruikelijke bijeenkomsten ook op andere momenten contact te leggen met andere partners en leden uit de regiegroep als u samen veder wilt denken over bepaalde onderwerpen.