De Green Deal Schone Stranden en de Green Deal Visserij voor een Schone Zee hebben 6 jaar lang gelopen. Er zijn in die periode vele activiteiten ontplooid en resultaten bereikt. Maar hoe zien de deelnemers aan de Green Deals de uitkomst van de afgelopen periode maar ook een eventueel vervolg hierop nu eigenlijk?

Studie van Witteveen + Bos
Beide Green Deals zijn uitvoerig geëvalueerd in 2019 en beschreven in het rapport van Witteveen + Bos waar naar wordt verwezen voor meer details. Hierbij nog even de belangrijkste conclusies van die studie op een rij met betrekking tot uw mening hierover:
1. Het Green Deal netwerk heeft een belangrijke meerwaarde;
2. Het bottom-up karakter van de aanpak en centrale coördinatie zijn belangrijke elementen;
3. De rol van het rijk als aanjager en (in beperkte mate) financier van activiteiten is belangrijk;
4. Publicitaire waarde van de Green Deal is belangrijk.

Uit het onderzoek blijkt dat Iets meer dan de helft van de geïnterviewden aangeeft op dezelfde wijze door te willen gaan zoals is samengewerkt. Een ander deel van de groep wil echter een andere benadering waarbij een flexibele organisatiestructuur en idem dito financiering situationele samenwerkingen tussen netwerkpartners rondom specifieke thema’s of regio’s kan faciliteren. Daarnaast moeten doelen concreet en meetbaar zijn en meer actie met een focus op de dagelijkse praktijk in plaats van overleggen. Kennisdeling door o.a. inspiratiebijeenkomsten is waardevol.
Thema’s waar de deelnemers graag mee door willen op het gebied van Schone Stranden zijn:
1. Vergroten bewustzijn door onder andere organiseren vrijwilligersinitiatieven langs de kust;
2. Kennisdeling faciliteren tijdens bijvoorbeeld beheerdersdagen en Schoonste Strandverkiezing;
3. Peukvrije stranden en minder single use items;
4. Implementatie van internationale regelgeving (bijvoorbeeld Single-use plastics).

Evaluatie Green Deal Schone Stranden met u als partners
Afgelopen jaar is met de regiegroep en de partners besproken hoe men het verloop van het initiatief vond en wat de toekomst zou moeten zijn, dit is opgenomen in een notitie die we dit jaar met u verder uit gaan werken. Aanvullend zijn nog twee acties ondernomen:
• Op 10 december 2020 is een webinar getiteld “De Balans van het Strand” voor strandbeheerders georganiseerd over de organisatie van het beheer van stranden. Tijdens dit webinar zijn diverse vragenrondes gehouden waarvan de uitkomsten hieronder zijn weergegeven.
• Voorafgaand aan het webinar is een enquête naar partners van de Green Deal Schone Stranden verzonden. De uitkomsten hiervan zijn eveneens hieronder weergegeven.

Uit het webinar en de bijbehorende enquête komen naar voren dat de partners vinden dat:
1. Schoon strandbeheer prima is geregeld (65%)
2. Gemeenten schoon strandbeheer niet zonder hogere overheden kunnen realiseren (75%)
3. Het rijk meer zou moeten doen om gemeenten met schoon strandbeheer te helpen (75%)
4. De rol van strandondernemers bij schoon strandbeheer belangrijk is (100%)
5. Hetgeen dat het meest ontbreekt bij schoon strandbeheer is vooral: (goed) gedrag
6. De meest belangrijk woorden voor effectief schoon strandbeheer zijn: bronaanpak, gedragsbeïnvloeding, samenwerking en geld
7. Wat bij schoon strandbeheer goed gaat zijn vooral: aandacht en samenwerking.

Wensen voor de toekomst
Uit de gehouden enquête en de gestelde vragen tijdens het webinar komen verschillende wensen naar voren die zijn verdeeld over 3 thema’s: het strand als evenement (dus voor grote groepen bezoekers), het strand als publiek gebied en het strand als natuurgebied. Dit alles geeft natuurlijk een beeld, maar is nog geen toekomstvisie op zich. Die visie gaan we samen met u het komend jaar verder vormgeven.